Current Vicars
Rev. Fr. Joseph Vaniyapurackal
Vicar


Fr. Biju Manavath
Asst.Vicar


Fr. Thomas Vellanickal
Asst.Vicar

Former Vicars