Current Vicars
Very Rev. Fr. Abraham Kadathukalam
Rector & Vicar


Fr. Antony (Bibin) Kakkaparampil
Asst. Vicar


Fr. Melvin Puthiyidom
Asst. Vicar

Former Vicars